ธนะขว้าง ก. “การวิเคราะห์อภิมาน : แนวคิดและการประยุกต์ใช้ในการวิจัยทางการพยาบาล”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 25, no. 4, Sept. 2012, p. 10, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2630.