เพชรติ่ง ว., ฉันท์เรืองวณิชย์ ว., and โตสิงห์ อ. “การจัดการภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นอะแร็กนอยด์ จากโรคหลอดเลือดสมองโป่งพองแตกระยะวิกฤตที่ได้รับการผ่าตัด: การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 25, no. 4, Sept. 2012, p. 34, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2632.