ธงชัย ฉ., กันธะรักษา ก., บุญยธรรพ ม., and ทักษิณ พ. “รูปแบบการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงของอาจารย์”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 25, no. 4, Sept. 2012, p. 46, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2633.