ศรีโกไสย ส., สุนันตา ว., กิ่วแก้ว ส., พรหมทวี ช., ทายะรังษี ท., and บุญเจริญ ห. “การพัฒนาโปรแกรมการบำบัดทางจิตสังคมแบบกลุ่ม สำหรับผู้ป่วยโรคติดสุราที่มีการกลับป่วยซ้ำ”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 25, no. 4, Sept. 2012, p. 67, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2634.