ประเสริฐไทย ป., สุวรรณโณ จ., and สรรพวีรวงศ์ จ. “ผลของการออกกำลังกายขนาดความหนักปานกลางที่บ้านในการลด ความดันโลหิตของผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตเกือบสูง”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 25, no. 4, Sept. 2012, p. 80, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2635.