ไชยเพชร ร., นิลมานัต ก., and คงอินทร์ ว. “ประสบการณ์ของพยาบาลไอซียูในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 26, no. 1, Sept. 2012, p. 41, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2666.