สาแล๊ะ น., นิลมานัต ก., and คงอินทร์ ว. “ประสบการณ์ของสตรีไทยมุสลิมที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ที่ได้รับยาต้านไวรัส”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 26, no. 1, Sept. 2012, p. 82, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2669.