วุทธานนท์ น., คุณาวิกติกุล ว., ศรีสุพรรณ ว., and ชัยรัต อ. “การพัฒนาพจนานุกรมสมรรถนะเชิงวิชาชีพสำหรับพยาบาลในการป้องกัน การเกิดแผลกดทับ”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 26, no. 1, Sept. 2012, p. 94, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2670.