จิรวัฒน์กุล ศ., ชินล้ำประเสริฐ น., ส่งวัฒนา ป., เดียวอิศเรศ ว., ฟองแก้ว ว., and รุ่งเรืองกลกิจ ส. “วิชาชีพการพยาบาล: ความหมายเชิงเพศภาวะ”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 26, no. 2, Sept. 2012, p. 26, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2673.