แรงสิงห์ ฉ. “ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดเชียงราย”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 26, no. 2, Sept. 2012, p. 42, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2674.