จันทรมะโน ส., and สว่างอารีย์รักษ์ เ. “แบบแผนการดำเนินชีวิต และพฤติกรรมสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ที่มีคุณภาพชีวิตดี”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 26, no. 2, Sept. 2012, p. 57, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2675.