จิตต์จันทร์ เ., มาสิงบุญ เ., and ด้วงแพง ส. “ปัจจัยทำนายการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 26, no. 2, Sept. 2012, p. 86, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2677.