ชูทัพ ส., and ทาโต ร. “ผลของโปรแกรมความเชื่อด้านสุขภาพต่อความตั้งใจในการใช้ถุงยาง อนามัยของนักเรียนอาชีวศึกษาเพศชาย”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 26, no. 2, Sept. 2012, p. 100, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2678.