โมกขาว ศ. “ผลของโปรแกรมบำบัดพฤติกรรมทางความคิดต่อภาวะซึมเศร้า ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 26, no. 2, Sept. 2012, p. 126, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2680.