เกษมกิจวัฒนา ส., เชื้อเจ็ดตน พ., and อ่ำศรีเวียง ว. “นวัตกรรมการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษามหาวิทยาลัย”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 29, no. 3, Sept. 2014, pp. 5-18, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/27074.