ศรีสุริยเวศน์ ร., and หอมสินธุ์ พ. “ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารของมารดากับบุตรสาวเกี่ยวกับความเสี่ยงทางเพศ และทัศนคติของมารดาต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน กับความสามารถของตนในการ ปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นหญิง”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 29, no. 3, Sept. 2014, pp. 31-41, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/27076.