สุดเพชร ศ., ธนาโนวรรณ น., อยู่สำราญ ฉ., and เนื่องตัน ช. “ผลของโปรแกรมการสนับสนุนโดยสามีในระยะที่ 1 ของการคลอดต่อความเครียด ความเจ็บปวด และความพึงพอใจต่อการคลอดในผู้คลอดครรภ์แรก”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 29, no. 3, Sept. 2014, pp. 42-54, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/27077.