พฤกษ์ภัทรานนต์ ก., and หนูสม ป. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจของมารดาหลังคลอดในการเลี้ยงดูบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 29, no. 3, Sept. 2014, pp. 55-68, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/27078.