สินสุกใส น., อยู่สำราญ ฉ., and ภู่ไพบูลย์ ร. “พฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในชุมชนชานเมือง”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 29, no. 3, Sept. 2014, pp. 69-79, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/27079.