แซ่ตั้ง ห., โตสิงห์ อ., ดนัยดุษฎีกุล ส., and ตันติวงศ์โกสีย์ เ. “ความสัมพันธ์ระหว่างการสูญเสียเลือด ระดับน้ำตาลในเลือด และระดับแมกนีเซียมในเลือดกับการเกิดภาวะการทำหน้าที่ผิดปกติของอวัยวะหลายระบบภายใน 24 ชั่วโมงแรกในผู้ป่วยหลังการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 29, no. 3, Sept. 2014, pp. 80-91, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/27080.