กันทะขู้ แ., โพธิ ว., อินทรลาวัณย์ ป., and เกษมกิจวัฒนา ส. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 29, no. 3, Sept. 2014, pp. 92-103, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/27081.