วิโรจน์รัตน์ ว., อำนาจสัตย์ซื่อ ข., สาสัตย์ ร. ศ., มาลาธรรม พ., and ณรงค์ศักดิ์ จ. “การพัฒนาระบบบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพาผู้อื่น”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 29, no. 3, Sept. 2014, pp. 104-15, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/27082.