เจริญกิจการ ว., and เกษมกิจวัฒนา ส. “การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการเรียนรู้จดจำระหว่างผู้ที่เคยมี ภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราว ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง และผู้มีภาวะสุขภาพดี”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 26, no. 3, Sept. 2012, p. 14, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2710.