บุญนันท์ จ., and ฉายพุทธ ป. “แบบสอบถามความต้องการการสื่อสารข่าวร้าย: ลักษณะคุณภาพแบบวัด ฉบับภาษาไทย”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 26, no. 3, Sept. 2012, p. 31, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2711.