จันทโสภีพันธ์ พ., สุวรรณ ณ., เพียรมงคล ย., and ศรีสมบูรณ์ จ. “ความรู้และพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HPV และมะเร็งปากมดลูกของ นักศึกษาหญิง: ข้อเสนอแนะต่อการสอนเพศศึกษาและนโยบายสุขภาพ”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 26, no. 3, Sept. 2012, p. 48, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2725.