สิงห์ช่างชัย เ., ทองสุข ป., and หมวดเอียด ป. “การวิเคราะห์อภิมานเกี่ยวกับโปรแกรมเพศศึกษาสำหรับเยาวชนในประเทศไทย”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 26, no. 4, Sept. 2012, p. 5, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2732.