กิติศรี จ., นันทชัยพันธ์ พ., and ธงชัย ฉ. “การออกกำลังกายในผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน: การทบทวนงานวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 26, no. 4, Sept. 2012, p. 17, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2733.