ตั้งฉัตรชัย บ., สิริธรังศรี บ., ศรีพันธ์วรสกุล ส., and รังควัต ว. “ปัจจัยทำนายการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย์ เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 26, no. 4, Sept. 2012, p. 43, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2735.