บุณโยทยาน ส., ธงชัย ฉ., and สำราญญาติ ม. “ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการความปวด ในผู้ป่วยวิกฤตหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 26, no. 4, Sept. 2012, p. 82, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2738.