ฤกษ์เลื่อนฤทธิ์ จ., คุปตานนท์ ข., and ว่องสิริมาศ น. “กระบวนการจัดการทางด้านจิตใจและอารมณ์เพื่อการมีชีวิตที่ปกติของ ผู้ที่มีภาวะหัวใจวาย”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 26, no. 4, Sept. 2012, p. 108, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2740.