มาลาธรรม พ., สิทธินอก ข., พุธวัฒนะ พ., and งามอุโฆษ ฉ. “ความชุกและองค์ประกอบของกลุ่มอาการเมตาบอลิคของประชาชนใน จังหวัดนครราชสีมา”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 26, no. 4, Sept. 2012, p. 137, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2742.