รุ่งอมรรัตน์ส., ฤกษ์เลื่อนฤทธิ์จ., วิทยพันธ์ย., เภตราสุวรรณส., and ขวัญบุญจันทร์อ. “การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อผลิตนิสิตเป็นผู้นำในการสร้างเสริม สุขภาพของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”. Thai Journal of Nursing Council, Vol. 26, no. s, Sept. 2012, p. 44, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2747.