วิโรจน์รัตน์ ว., ลีฬหกุล ว., คุ้มทวีพร พ., and พันธุ์ศักดิ์ ว. “พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและภาวะเสี่ยงทางสุขภาพของผู้สูงอายุโครงการ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล”. The Journal of Thailand Nursing and Midwifery Council, vol. 26, no. s, Sept. 2012, p. 140, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2754.