ฤกษ์เลื่อนฤทธิ์จ. “บทบาทพยาบาลกับการดูแลตนเองในผู้ที่มีภาวะหัวใจวาย”. Thai Journal of Nursing Council, Vol. 27, no. 1, Sept. 2012, p. 13, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2757.