กฤษณบุตรป., โตสิงห์อ., ดนัยดุษฎีกุลส., and ไอรมณีรัตน์เ. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการฟื้นตัวหลังผ่าตัดของผู้ป่วยที่ได้รับการ ผ่าตัดช่องท้องในระยะ 1 สัปดาห์แรก”. Thai Journal of Nursing Council, Vol. 27, no. 1, Sept. 2012, p. 39, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2759.