สุขนิธิจ., ธรรมพนิชวัฒน์ว., วิเชียรเจริญไ., and เลิศธรรมเทวีว. “ผลของโปรแกรมการกระตุ้นการดูดกลืนต่อความรู้ในการกระตุ้นการดูดกลืน ของมารดาและความสามารถในการดูดนมของทารกเกิดก่อนกำหนด”. Thai Journal of Nursing Council, Vol. 27, no. 1, Sept. 2012, p. 78, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2762.