ส่องวัฒนา ป. “การวิจัยทางการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม: แนวคิดและประสบการณ์”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 29, no. 4, Nov. 2014, pp. 5-21, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/27634.