นิติกุล ห., พยัคฆเรือง ส., จินตนาดิลก น., and พันธ์บูรณะ จ. “ผลของการจัดท่านอนขณะและหลังให้นมทางสายให้อาหารต่อความสามารถในการรับนม ในทารกเกิดก่อนกำหนดที่มีน้ำหนักตัวน้อย”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 29, no. 4, Nov. 2014, pp. 32-44, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/27636.