กันทากาศ ท., and เกษมกิจวัฒนา ส. “ปัจจัยทำนายการทำหน้าที่ของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 29, no. 4, Nov. 2014, pp. 92-104, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/27646.