เอิบอาบ ส., and ลีวิรัตน์ ส. “ผลของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับการพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการบริหารยาโดยการพ่นแบบฝอยละอองต่อความรู้ทักษะการบริหารยา และการตอบสนองการหายใจ”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 29, no. 4, Nov. 2014, pp. 105-20, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/27647.