ราชวงศ์ ว., มหัคฆะกาญจนะ น., ไตรรัตน์อภิชาติ ว., พรหมเมศ ส., วนวโรดม พ., and คงมุต พ. “ผลของการใช้อุปกรณ์ถ่างขยายช่องคลอดต่อภาวะช่องคลอดตีบตันในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก ภายหลังได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษา”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 29, no. 4, Nov. 2014, pp. 121-30, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/27660.