แสงงาม จ., ธรรมพนิชวัฒน์ ว., เลาหเพ็ญแสง ม., and พยัคฆเรือง ส. “ผลของโปรแกรมการสอนเพื่อบรรเทาอาการท้องผูกของผู้ป่วยเด็กหลังผ่าตัดแก้ไขภาวะผิดรูปของทวารหนักและลำไส้ตรง หรือโรคลำไส้ใหญ่ โป่งพองแต่กำเนิด”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 30, no. 1, June 2015, pp. 86-98, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/34682.