พรหมชาติ ล. “อิทธิพลของ คุณภาพการนอนหลับ โรคร่วม ระดับของฮีโมโกลบิน ต่อความสามารถ ในการเคลื่อนไหวระยะแรกในผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักภายหลัง การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมบางส่วน”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 30, no. 2, Sept. 2015, pp. 75-85, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/35461.