จันทร์นพคุณ จ., and ศุภปีตีพร ศ. “ปัจจัยทำนายพลังสุขภาพจิตของพยาบาลจบใหม่หมุนเวียนที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 30, no. 2, Sept. 2015, pp. 113-26, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/36143.