จิรวัฒน์กุล ศ. “รูปแบบการบูรณาการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 30, no. 2, Sept. 2015, pp. 5-19, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/39653.