เกื้อกาญจน์ จ., อิสระมาลัย แ., and บาลทิพย์ ข. “ผลของโปรแกรมส่งเสริมการจัดการตนเองด้านโภชนาการต่อความเหนื่อยล้าในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับรังสีรักษา”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 30, no. 2, Sept. 2015, pp. 20-32, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/39655.