มรกต เ., นิลมานัต ก., and มัชฌิม เ. “ผลของโปรแกรมส่งเสริมการปรับตัวของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 30, no. 2, Sept. 2015, pp. 33-45, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/39656.