เสนะสุทธิพันธุ์ ว., and หนูคง อ. “ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการออกกำลังกายและการทำกิจกรรมของวัยรุ่น”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 30, no. 2, Sept. 2015, pp. 46-59, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/39657.