เข็มทอง อ., ฉายพุทธ ป., ฉันท์เรืองวณิชย์ ว., and จุฑาภิสิทธิ์ ส. “อิทธิพลของระดับความปวด ลักษณะอาหาร และสุขภาพช่องปากต่อการรับประทานอาหารในผู้ป่วยมะเร็งช่องปากหลังการผ่าตัด”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 30, no. 2, Sept. 2015, pp. 60-74, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/39659.