อุปนิสากร ส., สมหมาย ท., วัฒนประสาน ป., and บุญรัตน์ จ. “การป้องกันและดูแลแผลที่เกิดจากการควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ใน ผู้ป่วยวิกฤตที่รับการรักษาในหอผู้ป่วยไอซียูอายุรกรรม”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 30, no. 2, Sept. 2015, pp. 86-100, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/39663.